18 April 2008

DMBF - Generalforsamling 2008 - forts.

Hör följer fortsättningen av mötet med de danska kollegorna på " den sorte diamant" , själva årsmötet:

Efter att man valt en ordförande för mötet "dirigent", (som inte var densamme som styrelsens ordförande) gick vi strax in på välkända saker: verksamhetsberättelsen föredrogs (av Ole Bisbjerg, styrelsens ordförande), räkenskaperna granskades, medlemsantal och -avgifter diskuterades, val av styrelse och valberedning företogs osv. Punkten övriga frågor hade, helt logiskt, rubriken "eventuelt". Här nedan går jag in på några frågor som bl a framgår av verksamhetsberättelsen.

Medlemsavgifterna till Dansk Musikbiblioteks Forening är mer differentierade än våra. Man kan välja att vara medlem i den internationella föreningen IAML, eller inte. Dessutom finns möjlighet för studenter vid Biblioteksskolen att vara medlemmar till samma låga avgift som pensionärer. Dessutom, skulle någon vara intresserad: Utländskt medlemskap 350 DKR/år!

I DMBF har man, liksom på många andra håll, problem med vikande medlemssiffror, ca 15 procent lägre mot föregående år. En av orsakerna kan vara att färre kollegor arbetar uteslutande med musik på folkbiblioteken. Många hanterar även annat "nytt material" som film och spel och ser kanske inte medlemskap i musikbiblioteksföreningen som ett måste. År 2007 genomfördes en kommunalreform i Danmark där antalet kommuner blev reducerat till en tredjedel och de nya kommunerna fick överta en del uppgifter som tidigare legat på resp. "amt", som kulturen och anslag till biblioteken. Detta har fått konsekvenser för folkbiblioteken som nu ska få pengar från ett annat håll och får se sin (musik)verksamhet ifrågasatt. De danska kolleger jag talade med pratade om en "generalisering", att bibliotekarierna förväntades ägna sig åt bredd, ej specialisera sig på t ex musik. 2006 bestämde man i DMBF att öka synligheten i de nya kommunerna med målsättningen att utbreda den egna tidskriften MUSIKBIB (som också finns på nätet (www.dmbf.nu) till minst 95 % av de nya kommunerna. Arbetet fortsätter!

En ny lag om karenstid på skivlån fick man i Danmark 1 febr 2005: Skivor får tidigast lånas ut 4 månader efter utgivningen, för att stimulera skivbolagens försäljning och minska piratkopieringen. DMBF är starkt kritiskt till denna lag. DBC (Dansk Bibliotekscenter) är central instans för inrapportering av data ang. karenstid. Enligt DMBF fungerar detta mycket olika och karenstiden kan variera mellan 4 och 15 månader för enstaka utgivningar. Dessutom finns flera undersökningar om att lagen inte alls främjar skivförsäljningen och debatten har gått het i danska medier. Dansk Musikbiblioteks Forening hoppas kunna ta upp karenstidsfrågan under 2008 med Styrelsen for bibliotekar og medier samt med DBC för att få till stånd en utredning av konsekvenserna av karenstidslagen - bl a med tanke på ökad nedladdning på nätet.

Vad som skiljer arbetet i Dansk Musikbiblioteks Forening från den svenska motsvarigheten är att man i Danmark även har en musikgrupp "Musikfaggruppe" inom Bibliotekarforbundet. DMBF och MUFA samarbetar en del och DMBF önskar utöka samarbetet än mer.

Fortbildningskurser ligger även den danska föreningen varmt om hjärtat och i oktober 2007 hölls kursen "Hjernesvingninger og hjerterytmer", i samarbete med MUFA. Den som är intresserad av att titta på innehållet kan göra det på: http://www.iaml.dk/musikbib/temadage2007-ref.shtml

2013 äger IAML-konferensen rum i Danmark, närmare bestämt i Århus. Under 2008/2009 påbörjas planeringen för konferensen! Vi syns väl då!


Vid pennan, Margareta Odenman

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”